سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Если
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЕСЛИ ПИЕЛОНЕФРИТ ТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЖОГА
بی پاسخМария Карташова پرسید ۹ ماه پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ ГДЕ ДОЛЖНО БОЛЕТЬ
بی پاسخСвета Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ЕСЛИ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخТанюха Пахомова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛИТ ПОЧКА РЕЗКИЙ ЗАПАХ МОЧИ
بی پاسخАнастасия Кулешова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КАЧАТЬСЯ ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ
بی پاسخЯна Чеснокова پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМЫ ЕСЛИ ОТБИЛ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЛюдмила Щербакова پرسید ۹ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ УПЛОТНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخВиталина Белова پرسید ۹ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ УЖЕ ВОДЯНКА
بی پاسخМария Алексеева پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ
بی پاسخНастя Владимировна پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ВОСПАЛИЛАСЬ ПЕЧЕНЬ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
بی پاسخДаша Игнатова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛЬНАЯ ПЕЧЕНЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С КОЖЕЙ
بی پاسخНаталия Соболева پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ХРОМОСОМ В ПЕЧЕНИ СЫНА ЕСЛИ У ОТЦА ۴۶
بی پاسخКатя Чернова پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ЕСЛИ ЭХОГЕННОСТЬ ПОВЫШЕНА
بی پاسخРегина Петрова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ В ПЕЧЕНЬ ПОПАЛА ЖЕЛЧЬ
بی پاسخАлина Щербакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها