سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: с
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИТ СПИНА ВЫШЕ ПОЧЕК С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخКарина Колесникова پرسید ۲ سال پیش
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН И ФУРАГИН МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ С
بی پاسخЮлия Громова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В МОЧЕ С БОЛЯМИ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ
بی پاسخЕлена Сидорова پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛИМОН С МЕДОМ ПРИ ПОЧКАХ
بی پاسخВалентина Иванова پرسید ۲ سال پیش
۸۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ВОСПАЛЕНИЕМ ПОЧЕК СКОЛЬКО БОЛЬНИЧНЫЙ
بی پاسخЕкатерина Комарова پرسید ۲ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК С КРОВЬЮ
بی پاسخНадежда Лоскутова پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТО РОЖАЛ С ПРОБЛЕМАМИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮля Алексеенко پرسید ۲ سال پیش • 
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИЛИРУБИН С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخГуля Селиванова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Баранова پرسید ۲ سال پیش
۸۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СТЕПЕНИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЮлия Морозова پرسید ۲ سال پیش
۸۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕД С КОРИЦЕЙ И ЛИМОНОМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخКатя Фомина پرسید ۲ سال پیش
۱۰۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МИНЕРАЛКА С МЕДОМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Гончарова پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Скачкова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЦИРРОЗА С У МУЖЧИН
بی پاسخЕкатерина Соколова پرسید ۲ سال پیش
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخВера Коновалова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها