187 ..اعتماد به وکیل

۱۹ مهر ۱۳۹۷

چگونه به وکیل اعتماد کنیم

ممتاسفانه بسیار مشاهده میشود که اشخاصی خود را به عنوان وکیل معرفی و پس گرفتن پروده مردم و اخذ مبالغ هنگفت نه تنها پرونده را به […]