مجتمع شهید قدوسی

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نشانی و شماره تلفن دادگاه های تهران

حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران آدرس مجتمع قضائی امام خمینی : خیابان ۱۵ خرداد , نبش خیابان داور تلفن: ۳-۳۳۹۱۲۹۸۳- ۳۳۱۱۱۴۰۲-۳۳۹۱۷۰۰۱-  ۳-۳۳۹۹۱۲۴۱۰-۳۳۹۰۰۹۷۳ فاکس: -۳۳۹۱۰۹۲۹- ۳۳۹۶۴۷۴۴-۵۵۶۴۹۳۰۰ […]