شرکت

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

شرکت چیست ؟

یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

تعریف انواع شرکت : ۱)شرکت سهامی :به شرکتی گفته میشود که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ […]