با مسئولیت محدود

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

تعریف انواع شرکت : ۱)شرکت سهامی :به شرکتی گفته میشود که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ […]