اونواع شرکت

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

انواع شرکتها طبق ماده ۲۰ قانون تجارت

  ۱: شرکت سهامی ۲)شرکت با مسئولیت محدود ۳)شرکت تضامنی ۴)شرکت مختلط غیر سهامی ۵ ) شرکت مختلط سهامی ۶)شرکت نسبی ۷)شرکت تعاونی تولید و مصرف