#اسنادتجاری

۱۱ شهریور ۱۳۹۷
چک یا سفته

چک یا سفته؟؟ کدام معتبرتر است؟

امروزه دادوستد بدون تبادل اسناد تجاری چک و سفته تقریبا غیرممکن است .و کسانی که به فعالیت تجاری مشغول هستند ناچار به پرداخت و یا دریافت […]