سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: чего
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОТ ЧЕГО ПОЯВИЛИСЬ КАМНИ В ПОЧКАХ
بی پاسخЮлия Ермакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ЛЕКАРСТВО ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ
بی پاسخМарина Полякова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ЧЕГО В ПЕЧЕНЬ ДОБАВЛЯЮТ КРАХМАЛ
بی پاسخМарина Привалова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛОГО
بی پاسخАнастасия Захарова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗ ЗА ЧЕГО ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ БЫВАЕТ
بی پاسخМилена Мерич پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОВЕРИТЬ ПЕЧЕНЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ
بی پاسخМария Голубева پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО МОГУТ БЫТЬ КАЛЬЦИНАТЫ В СЕЛЕЗЕНКЕ И ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Ермакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ВОЗНИКЛА БОЛЬНАЯ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخКатерина Мустафина پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ОТ ЧЕГО
بی پاسخДаша Наумова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПЕЧЕНЬ И СЕЛЕЗЕНКА У ВЗРОСЛОГО
بی پاسخТаисия Бочарова پرسید ۸ ماه پیش
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ И ОТ ЧЕГО БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЕлена Воронина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ВОСПАЛЯЕТСЯ ПЕЧЕНЬ ОТ ХОЛОДА МОЖЕТ
بی پاسخАнна Малкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخАнастасия Осипова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У МУЖЧИН
بی پاسخИрина Кравцова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها