سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: степени
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СТЕПЕНИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЮлия Морозова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ ۴ СТЕПЕНИ
بی پاسخСветлана Левина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЖИРЕНИЕ ۲ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН
بی پاسخЛера Макарова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЖИВУТ ПРИ ЦИРРОЗЕ ۳ СТЕПЕНИ
بی پاسخЮлия Жилкина پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ ۲ СТЕПЕНИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
بی پاسخМилена Морозова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛена Фетисова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПТОЗ ПЕЧЕНИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
بی پاسخЕлена Александровна پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Евсеева پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СТЕАТОЗ ۱ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ ЧТО
بی پاسخИрина Иванова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ۳ СТЕПЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ
بی پاسخОля Киреева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ۴ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ С ПРОГНОЗ
بی پاسخСветлана Миронова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ۳ СТЕПЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ В ПРОГНОЗ
بی پاسخАлина Хасанова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕПАТОЗ ۳ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخГалина Борисенко پرسید ۸ ماه پیش • 
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ПРИ НЕФРОПТОЗЕ ۱ СТЕПЕНИ
بی پاسخАлиса Климова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها