سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: путей
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخКира Фомина پرسید ۲ سال پیش
۸۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ۵ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخЛюдмила Семёнова پرسید ۲ سال پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ۵ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
بی پاسخНадежда Новикова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕНТГЕН ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخЮлия Пушкарева پرسید ۲ سال پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТРОНИДАЗОЛ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخМария Филина پرسید ۲ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ СИМПТОМЫ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЕлена Кудрявцева پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В САНАТОРИИ
بی پاسخВалентина Матвеева پرسید ۲ سال پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
САНАТОРИИ С БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخНаташа Павлова پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها