سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Пузырь
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЗАСТУЖЕННЫЕ ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخМарина Глущенко پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ ДЮБАЖ ПЕЧЕНИ ДОМА
بی پاسخОксана Старкова پرسید ۸ ماه پیش
۵۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
بی پاسخЮлия Тимофеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК СНЯТЬ ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخТаня Козлова پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ УДАЛЕН ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخМаша Зотова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخАнна Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОВЕРИТЬ ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ КАК
بی پاسخАлёна Горшкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕН ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ УВЕЛИЧЕНА ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАлена Алексеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОПАДАЕТ ЖЕЛЧЬ В ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ ИЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнастасия Калинина پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОМАРКЕР НА ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخЛида Денисова پرسید ۸ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخКатюшка Ракитина پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК БОЛИТ ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮля Ляшенко پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ ЦИСТИТЕ ГРЕТЬ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ПРИ
بی پاسخМаргарита Юрченко پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ВЛИЯЕТ НА ПРОСТАТУ
بی پاسخМарина Ефанова پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها