سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: продукты
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
بی پاسخЕкатерина Иващенко پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Герасимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДУКТЫ НСП ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Лапина پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнастасия Кулян پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ПРОДУКТЫ
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВСЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخЯна Казакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Котова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК
بی پاسخИнна Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕ ЛЮБИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЕкатерина Федорова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ И ОВОЩИ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМаша Новикова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Зубова پرسید ۸ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ПРОДУКТЫ МОЖНО КУШАТЬ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ СПИСОК
بی پاسخОля Семенова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها