سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: причины
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НЕОБСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ ПРИЧИНЫ
بی پاسخИришка Волкова پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КСАНТИНОВЫЕ КАМНИ В ПОЧКАХ ПРИЧИНЫ
بی پاسخАнжелика Трофимова پرسید ۲ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ ГЕПАТОМЕГАЛИИ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخКристина Котова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАТОМА ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЮлия Максимова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗА В ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخТамара Киселева پرسید ۲ سال پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕННАЯ ПЕЧЕНЬ ПРАВАЯ ДОЛЯ ПРИЧИНЫ
بی پاسخСоня Пересторонина پرسید ۲ سال پیش
۹۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخМарина Иванова پرسید ۲ سال پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛюдмила Соколова پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СНИЖЕНА ПЛОТНОСТЬ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخНаташа Кононенко پرسید ۲ سال پیش • 
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЕкатерина Клишина پرسید ۲ سال پیش
۷۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ ПРИЧИНЫ
بی پاسخГоар Белова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТОКОВ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخМария Иванова پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛИМФОУЗЛЫ В ПЕЧЕНИ УВЕЛИЧЕНЫ ПРИЧИНЫ
بی پاسخИрина Кожевникова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها