سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: причины
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НЕОБСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ ПРИЧИНЫ
بی پاسخИришка Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КСАНТИНОВЫЕ КАМНИ В ПОЧКАХ ПРИЧИНЫ
بی پاسخАнжелика Трофимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ ГЕПАТОМЕГАЛИИ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخКристина Котова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАТОМА ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЮлия Максимова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗА В ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخТамара Киселева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕННАЯ ПЕЧЕНЬ ПРАВАЯ ДОЛЯ ПРИЧИНЫ
بی پاسخСоня Пересторонина پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخМарина Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛюдмила Соколова پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СНИЖЕНА ПЛОТНОСТЬ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخНаташа Кононенко پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЕкатерина Клишина پرسید ۸ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ ПРИЧИНЫ
بی پاسخГоар Белова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТОКОВ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخМария Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛИМФОУЗЛЫ В ПЕЧЕНИ УВЕЛИЧЕНЫ ПРИЧИНЫ
بی پاسخИрина Кожевникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها