سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Признаки
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Макеева پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Макеева پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ КОГДА ПРОДУЛО ПОЧКИ
بی پاسخКристина Савина پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخЕлена Пономарева پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА
بی پاسخМаша Козлова پرسید ۹ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ
بی پاسخЮля Горбунова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЦИРРОЗА С У МУЖЧИН
بی پاسخЕкатерина Соколова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
بی پاسخДиана Елисеева پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ У ЛЮДЕЙ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮля Агафонова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ОПУХОЛИ НА ПЕЧЕНИ
بی پاسخВикуля Захарова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ПРИЗНАКИ ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخНаталия Маматова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ВОСПАЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخАлиса Кравченко پرسید ۹ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها