سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Признаки
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Макеева پرسید ۲ سال پیش
۷۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Макеева پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ КОГДА ПРОДУЛО ПОЧКИ
بی پاسخКристина Савина پرسید ۲ سال پیش • 
۱۰۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخЕлена Пономарева پرسید ۲ سال پیش
۷۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА
بی پاسخМаша Козлова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ
بی پاسخЮля Горбунова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЦИРРОЗА С У МУЖЧИН
بی پاسخЕкатерина Соколова پرسید ۲ سال پیش
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
بی پاسخДиана Елисеева پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ У ЛЮДЕЙ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮля Агафонова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ОПУХОЛИ НА ПЕЧЕНИ
بی پاسخВикуля Захарова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ПРИЗНАКИ ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخНаталия Маматова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ВОСПАЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخАлиса Кравченко پرسید ۲ سال پیش
۸۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها