سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пояснице
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ СЗАДИ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Власова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ПОЧКАХ ПОЯСНИЦЕ
بی پاسخЭлина Смирнова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В СПИНЕ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخВиктория Шевченко پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ ЭТО ПОЧКИ
بی پاسخЮлия Куликова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ КРОВЬ В МОЧЕ
بی پاسخАнна Бочарникова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ ПОЧКИ БОЛЕТЬ В ПОЯСНИЦЕ
بی پاسخМария Осипова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЦИРРОЗЕ ЕСТЬ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
بی پاسخПолина Боброва پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها