سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Помощь
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УШИБ ПЕЧЕНИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
بی پاسخНадежда Исакова پرسید ۹ ماه پیش
۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В ПОМОЩЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخДиана Зорина پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПЕЧЕНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
بی پاسخЕвгения Анисимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлсу Гордеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СЕМЕНА ЛЬНА ДЛЯ ПОЧЕК ПРИ КАМНЯХ ПОМОЩЬ
بی پاسخЕлена Баринова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ У МУЖЧИН
بی پاسخЛюдмила Панова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИСТУП ПОЧЕК ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخЛилия Волкова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДУЛО ПОЧКИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
بی پاسخКсения Лазарева پرسید ۹ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЕЗНИ ПОЧКИ
بی پاسخМарина Андреевна پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
بی پاسخАня Баранова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЩЬ ПРИ УДАРЕ ПО ПОЧКАМ
بی پاسخМарина Гришина پرسید ۹ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
بی پاسخАнастасия Петрова پرسید ۹ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЩЬ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ АЛГОРИТМ
بی پاسخЮлия Алехина پرسید ۹ ماه پیش
۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها