سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пиелонефрите
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БЫТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخКсения Шубина پرسید ۲ سال پیش
۸۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БОЛИТ В ПАХУ
بی پاسخЛара Шевченко پرسید ۲ سال پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАГНЕЗИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЕкатерина Долгова پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОЧЕК ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКсения Бирюкова پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ МОЖНО ПРИНИМАТЬ
بی پاسخЛюдмила Галкина پرسید ۲ سال پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИВИВКИ ПРОТИВОПОКАЗАННЫЕ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКатерина Журавлева پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ БЛЮД ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخЛилия Алексеева پرسید ۲ سال پیش
۹۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЕСТЬ ЛИМОН ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЛенара Романова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۲ سال پیش
۷۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНТИБИОТИКИ ПЬЮТ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخНастена Сабирова پرسید ۲ سال پیش
۷۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ФОРУМ
بی پاسخМария Галкина پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВИДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЛиза Челябинск پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТАБЛЕТКИ НА ЦЕФАЛОСПОРИНЫ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخАнна Шишкова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها