سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: норма
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕЧЕНЬ РАЗМЕРЫ НОРМА ДОЛИ
بی پاسخЮлия Евтушенко پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА НОРМА
بی پاسخЛера Денисова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕР КВР ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ НОРМА
بی پاسخЮля Алехина پرسید ۹ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ККР ПЕЧЕНИ НОРМА ЛЕВОЙ ДОЛИ
بی پاسخНаташа Анисимова پرسید ۹ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТОЛЩИНА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ НОРМА
بی پاسخЕлена Кузнецова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ПОВЫШЕННЫЙ АЛТ НОРМА АЛТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Смирнова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМА ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ۵۰
بی پاسخОлечка Авдеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ НОРМА У ВЗРОСЛОГО
بی پاسخМария Потапова پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМА ПЕЧЕНИ НА УЗИ У ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН В ММ
بی پاسخИра Кравченко پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЛОТНОСТЬ ПЕЧЕНИ НОРМА У МУЖЧИН
بی پاسخЛидия Никонова پرسید ۹ ماه پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ПРИ УЗИ ПОЧЕК НОРМА
بی پاسخИрочка Федорова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМА ПОЧЕК ПО УЗИ У ВЗРОСЛЫХ У ЖЕНЩИН
بی پاسخАнечка Колесникова پرسید ۹ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ НОРМА
بی پاسخИрина Зиброва پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها