سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: некроз
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НЕКРОЗ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНА ЭТОГО ОСЛОЖНЕНИЯ
بی پاسخОксана Филиппова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕКРОЗ КОРКОВОГО СЛОЯ ПОЧЕК ПРИЧИНЫ
بی پاسخАнюта Маратканова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕКРОЗ КОРКОВОГО СЛОЯ ПОЧЕК ПРИЧИНЫ
بی پاسخАнюта Маратканова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕКРОЗ ПЕЧЕНИ КОД ПО МКБ ۱۰
بی پاسخАлена Кудрявцева پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها