سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: надо
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Морозова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЧТО НАДО ЕСТЬ
بی پاسخИнесса Антонова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАДО УДАЛЯТЬ КИСТУ НА ПЕЧЕНИ
بی پاسخКатюшка Александрова پرسید ۹ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЧАСТО НАДО ДЕЛАТЬ УЗИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخПолина Рябцева پرسید ۹ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ НАДО СДАТЬ НА ПОЧКИ
بی پاسخВероника Ткаченко پرسید ۹ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧКИ ЗАБОЛЕЛИ КАКИЕ ТАБЛЕТКИ НАДО ПИТЬ
بی پاسخЯна Некрасова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАДО ЛИ УДАЛЯТЬ КИСТУ НА ПОЧКЕ
بی پاسخГалина Егорова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ПЕЧЕНЬ БОЛИТ ЧТО НАДО ПИТЬ ТАБЛЕТКИ
بی پاسخЛена Корнеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ПЕЧЕНЬ БОЛИТ КАКИЕ АНАЛИЗЫ НАДО СДАТЬ
بی پاسخМарина Маркова پرسید ۸ ماه پیش • 
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ЧЕГО НАДО ОЧИЩАТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЮлия Колмакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТИТ ЧТО НАДО КУШАТЬ
بی پاسخЯночка Суслова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها