سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: лет
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخТаня Алиева پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ПАЛЬПИРУЕТСЯ НИЖЕ КРАЯ РЕБЕРНОЙ ДУГИ ДО ЛЕТ
بی پاسخСветик Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ НОРМАЛЬНЫЕ
بی پاسخЮлия Соколова پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ В ۸۵ ЛЕТ
بی پاسخСветлана Седова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕР ПЕЧЕНИ МУЖЧИНЫ ۴۰ ЛЕТ
بی پاسخИрина Козлова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЦИРРОЗУ ПЕЧЕНИ НЕ СТАРШЕ ۵ ЛЕТ
بی پاسخЕлена Бобрецова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К УЗИ ПОЧЕК У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ۶۰ ЛЕТ
بی پاسخЕва Габидуллина پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДО СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخСветлана Шубина پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخСветлана Шубина پرسید ۹ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ ПОЧКУ В ۸۰ ЛЕТ
بی پاسخЛилия Кузнецова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ
بی پاسخЮля Гостева پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ ПЕЧЕНИ В ۴۰ ЛЕТ
بی پاسخСветлана Сомова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها