سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: левой
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخКсюша Сафронова پرسید ۸ ماه پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МКБ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخКсения Демина پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРАНИОКАУДАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЛЕВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Кучина پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГИ В ЛЕВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخВалерия Кропотова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ККР ПЕЧЕНИ НОРМА ЛЕВОЙ ДОЛИ
بی پاسخНаташа Анисимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТОЛЩИНА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ НОРМА
بی پاسخЕлена Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА В ЛЕВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ ۸ММ
بی پاسخЕлена Козина پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ РАЗМЕРЫ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ДОЛЕЙ
بی پاسخГузалия Архипова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ СЗАДИ В РАЙОНЕ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخМарина Полякова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПРИ ХОДЬБЕ
بی پاسخИрина Новикова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ЛЕВОЙ ПОЧКИ МКБ КОД
بی پاسخАнастасия Петрова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕДИНИЧНАЯ ПАРЕНХИМАТОЗНАЯ КИСТА ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخСветлана Максимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СЛОЖНАЯ КИСТА ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخДаша Тарасова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕЛКАЯ КИСТА ПАРЕНХИМЫ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАнна Харитонова پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМЕНЬ В ЧАШКЕ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخСофия Пантелеева پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها