سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: к
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخВика Губарева پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ
بی پاسخИрина Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМ ЧАСТЫХ ПОЗЫВОВ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ У МУЖЧИНЫ
بی پاسخМарина Токарева پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУЩЕНИЕ ПОЧКИ К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ
بی پاسخСвета Золотова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЗЫВЫ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ ПРИ ИППП
بی پاسخНаташа Козлова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СТРАХ ОТ ПОЗЫВА К МОЧЕИСПУСКАНИЮ
بی پاسخКатя Иванова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ К КАКОМУ ВРАЧУ
بی پاسخНаташа Баранова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КОМУ ИДТИ ПРОВЕРЯТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخКатя Максимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕЛЧНЫЙ ПРИРОС К ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Кравченко پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К ЧЕМУ СНИТЬСЯ СВОЯ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЯна Власова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ БОЛЯХ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнюта Сафронова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПЕЧЕНЬ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ВРАЧУ
بی پاسخНатали Титова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНЕТ И ПОЗЫВЫ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ
بی پاسخЕлена Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
بی پاسخИрина Алексеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها