سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Кт
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖНО ЛИ ЗАВТРАКАТЬ ПЕРЕД КТ ПОЧЕК
بی پاسخАнна Родионова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ И МРТ ПЕЧЕНИ РАЗНЫЕ
بی پاسخСветлана Орехова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ И УЗИ ПЕЧЕНИ И
بی پاسخЕлена Виноградова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ ПЕЧЕНИ НА КТ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخАнна Буюклян پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГИ ПЕЧЕНИ НА КТ
بی پاسخСветлана Колесникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ ПЕЧЕНИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
بی پاسخРегина Александрова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЯТНА НА ПЕЧЕНИ НА КТ
بی پاسخНастя Воронина پرسید ۸ ماه پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИФФУЗНОЕ СНИЖЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПЕЧЕНИ НА КТ
بی پاسخЗоя Харитонова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МТС ПЕЧЕНИ НА КТ
بی پاسخЛизочка Любимая پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ НА КТ
بی پاسخЛилия Карташова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ ИЛИ КТ
بی پاسخСтася Селезнева پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ НА КТ ЧТО
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ ПЕЧЕНИ ПО ПОЛИСУ ОМС БЕСПЛАТНО
بی پاسخАнна Ахмадеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЛОТНОСТЬ ПЕЧЕНИ В НОРМЕ НА КТ HU
بی پاسخЮлия Попова پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД КТ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЕкатерина Филимонова پرسید ۸ ماه پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها