سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: контрастом
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕТАСТАЗЫ ПЕЧЕНИ НА КТ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخАнна Буюклян پرسید ۲ سال پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД КТ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЕкатерина Филимонова پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ ПОЧЕК В КОЛОМНЕ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخМария Иванова پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕНТГЕН ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ
بی پاسخИрина Анисимова پرسید ۲ سال پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ
بی پاسخЗоя Суркова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ГОТОВИТЬСЯ К УЗИ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخАлина Ибрагимова پرسید ۲ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧЕК В ПОДОЛЬСКЕ
بی پاسخМарина Черкасова پرسید ۲ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРАВИЛА КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧКИ
بی پاسخСветлана Яковлева پرسید ۲ سال پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
بی پاسخКатерина Новикова پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД РЕНТГЕНОМ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЮлия Горбунова پرسید ۲ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ НА КТ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЮлия Моисеева پرسید ۲ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها