سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Когда
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПИТЬ КОГДА ВЫХОДИТ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Харуно پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КОГДА ИДЕШЬ НА УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Рощина پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ КОГДА ПРОДУЛО ПОЧКИ
بی پاسخКристина Савина پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ КОГДА ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Рябова پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИИ КОГДА НА ПОЧКАХ КАМНИ
بی پاسخЕлена Суханова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ОН СДОХНЕТ ОТ ЦИРРОЗА
بی پاسخЛали Юзвак پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ЛУЧШЕ ПРОГРЕВАТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАнечка Гулевич پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ПЕЧЕНЬ БОЛЕН ЧЕМ ПИТАТЬСЯ
بی پاسخОля Бронникова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА РАК ПЕЧЕНИ КАКИЕ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮлия Казакова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПЬЮТ КОГДА БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЮлечка Герасимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕПАТИТ КОГДА ПЕРЕХОДИТ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخТамара Фролова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ПРИ ЦИРРОЗЕ РАСТЕТ ЖИВОТ
بی پاسخКатерина Милая پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БРОСИЛ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАнастасия Филимонова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА У АЛКОГОЛИКА ОТКАЖУТ ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Власова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها