سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: кишки
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Баранова پرسید ۲ سال پیش
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ С МЕТОСТАЗАМ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخСвета Моисеева پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخНадежда Харченко پرسید ۲ سال پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧИСТКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПЕРЕД УЗИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЮля Кожевникова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها