سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: какому
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОПУЩЕНИЕ ПОЧКИ К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ
بی پاسخСвета Золотова پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ К КАКОМУ ВРАЧУ
بی پاسخНаташа Баранова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМА С ПЕЧЕНЬЮ КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ
بی پاسخНелли Воронова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ БОЛЯХ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнюта Сафронова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ВРАЧУ ИДТИ ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ У ЖЕНЩИН
بی پاسخКатя Вахрушева پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ВРАЧУ ИДТИ ПРИ ОПУЩЕНИИ ПОЧЕК
بی پاسخПолина Ерёмина پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛИТ В РАЙОНЕ ПЕЧЕНИ К КАКОМУ ВРАЧУ
بی پاسخМария Попова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ С БОЛЬЮ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛилия Ефремова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها