سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: изменения
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕЧЕНЬ УВЕЛИЧЕНА ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
بی پاسخМарина Рябова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕЛКООЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРЕНХИМЕ ПЕЧЕНИ ГЕПАТОМЕГАЛИЯ
بی پاسخИнга Костина پرسید ۸ ماه پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПО ТИПУ ГЕМАНГИОМ
بی پاسخАня Романова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА УЗИ
بی پاسخКатюша Глущенко پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ PANCREAS ПЕЧЕНИ
بی پاسخКарина Кононова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ
بی پاسخЕкатерина Гаспарян پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УМЕРЕННАЯ ГЕПАТОМЕГАЛИЯ ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Эксузян پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УМЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИФУЗНЫЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Морозова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ ЛИПОМАТОЗА
بی پاسخЭвелина Ефремова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها