سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: заднего
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЗУД ЗАДНЕГО ПРОХОДА ВЫЗЫВАЮТ ПАРАЗИТЫ
بی پاسخСветлана Прекрасная پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОСТАТИТЕ У МУЖЧИН ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА
بی پاسخНадежда Беляева پرسید ۶ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАССТОЯНИЕ ПРОСТАТЫ ОТ ЗАДНЕГО ПРОХОДА
بی پاسخИрина Позднякова پرسید ۶ ماه پیش
۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПИЛЛОМЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА КАК
بی پاسخЮля Кошелева پرسید ۶ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПИЛЛОМА У ЗАДНЕГО ПРОХОДА КАК ЛЕЧИТЬ
بی پاسخСоня Маликова پرسید ۶ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА У МУЖЧИН ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخДаша Швец پرسید ۷ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧЕМ СНЯТЬ ЗУД ЗАДНЕГО ПРОХОДА ПРИ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخИрина Рогова پرسید ۷ ماه پیش
۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ ШИШКА У ЗАДНЕГО ПРОХОДА
بی پاسخНастя Кузнецова پرسید ۷ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СГУСТКИ КРОВИ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА У ЖЕНЩИНЫ
بی پاسخКатя Габдуллина پرسید ۷ ماه پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ
بی پاسخСветка Дорофеева پرسید ۷ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО МОЖНО ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА
بی پاسخЮлия Корнилова پرسید ۷ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخАлиночка Чижова پرسید ۷ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها