سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: заболеваниях
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СПИСОК АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЛариса Козлова پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК БЫВАЕТ ЛИ ПОНОС
بی پاسخПолина Алексеева پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК ПРИ РАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
بی پاسخОксана Сорокина پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЖанна Дмитриева پرسید ۹ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخЕлена Соболева پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ۵ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
بی پاسخНадежда Новикова پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КУРАНТИЛ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخАнютик Ахметова پرسید ۹ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЕлена Кузнецова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТРОНИДАЗОЛ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخМария Филина پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТВАР ИЗ ПШЕНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخНастя Ткаченко پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК БОЛИТ ПОЯСНИЦА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЛюдмила Иванова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخКатрин Тимербаева پرسید ۹ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ КРОВИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНастя Зарубина پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها