سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: диагноз
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИАГНОЗ МИКРОЛИТ В ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخИнесса Нечаева پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخНатали Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ
بی پاسخНаташа Романова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ T R MTS ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Чуева پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخКатя Виноградова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ПО УЗИ ПЕЧЕНИ И
بی پاسخИрина Александрова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ПРИ УЗИ ПОЧЕК НОРМА
بی پاسخИрочка Федорова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА ДИАГНОЗ
بی پاسخМаша Жданова پرسید ۹ ماه پیش
۱۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПРАВОЙ ПОЧКИ ДИАГНОЗ МКБ
بی پاسخКсения Глухова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ УДВОЕНИЕ ПОЧКИ ЧТО ЭТО
بی پاسخЕлена Сорокина پرسید ۹ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ ПРОСТАТИТ МОЖНО
بی پاسخАнюточка Шепелева پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСТАВИЛ ДИАГНОЗ ЖЕНЩИНЕ ПРОСТАТИТ
بی پاسخЮлия Демина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخНастя Золина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДИАГНОЗ ۴۰
بی پاسخСвета Сергеева پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها