سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: гимнастика
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخНаталия Абрамова پرسید ۸ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИМНАСТИКА ПРИ КИСТАХ В ПОЧКАХ
بی پاسخСоня Блинова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОГАЕТ ЛИ ГИМНАСТИКА ПРИ НЕФРОПТОЗЕ
بی پاسخЛолита Никонова پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ НЕФРОПТОЗЕ ۱ СТЕПЕНИ ПРАВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخНастя Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТИТЫ ЛЕЧЕНИЕ ГИМНАСТИКА
بی پاسخМарина Андреева پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها