سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: время
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КИСТА В ПОЧКАХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНадежда Данилова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ ФОРУМ
بی پاسخКристина Тимофеева پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗЖОГА ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЕлена Сазонова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ГЕПАТИТА
بی پاسخДина Горохова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
В КАКОЕ ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ТЮБАЖ ПЕЧЕНИ С МАГНЕЗИЕЙ
بی پاسخНаташа Субботина پرسید ۹ ماه پیش • 
۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВО ВРЕМЯ СЕКСА БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخТанюшка Серегина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕТ ПОЗЫВОВ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخСветлана Князева پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ ПРИ ОТЕКАХ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛера Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ВРЕДНО ЛИ УЗИ ПОЧЕК ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخВлада Волкова پرسید ۹ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ ПОЧЕК
بی پاسخОля Ломакина پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ۳ ТРИМЕСТР ПРИЧИНЫ
بی پاسخЕкатерина Тарасова پرسید ۹ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПОЧЕК ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЕлена Тагирова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ۱ ТРИМЕСТР ФОРУМ
بی پاسخВалентина Минина پرسید ۹ ماه پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ СНА И ПО УТРАМ
بی پاسخЛена Николаева پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها