سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: время
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КИСТА В ПОЧКАХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНадежда Данилова پرسید ۲ سال پیش • 
۱۹۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ ФОРУМ
بی پاسخКристина Тимофеева پرسید ۲ سال پیش
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗЖОГА ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЕлена Сазонова پرسید ۲ سال پیش
۷۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ГЕПАТИТА
بی پاسخДина Горохова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
В КАКОЕ ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ТЮБАЖ ПЕЧЕНИ С МАГНЕЗИЕЙ
بی پاسخНаташа Субботина پرسید ۲ سال پیش • 
۱۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВО ВРЕМЯ СЕКСА БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخТанюшка Серегина پرسید ۲ سال پیش • 
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕТ ПОЗЫВОВ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخСветлана Князева پرسید ۲ سال پیش
۷۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ ПРИ ОТЕКАХ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛера Иванова پرسید ۲ سال پیش
۹۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ВРЕДНО ЛИ УЗИ ПОЧЕК ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخВлада Волкова پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ ПОЧЕК
بی پاسخОля Ломакина پرسید ۲ سال پیش • 
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ۳ ТРИМЕСТР ПРИЧИНЫ
بی پاسخЕкатерина Тарасова پرسید ۲ سال پیش
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПОЧЕК ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЕлена Тагирова پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ۱ ТРИМЕСТР ФОРУМ
بی پاسخВалентина Минина پرسید ۲ سال پیش
۸۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ ВО ВРЕМЯ СНА И ПО УТРАМ
بی پاسخЛена Николаева پرسید ۲ سال پیش
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها