سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: времени
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ПО ВРЕМЕНИ
بی پاسخИрина Плотникова پرسید ۹ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ ДЕЛАЕТСЯ ФИБРОСКАН ПЕЧЕНИ
بی پاسخЗемфира Матвеева پرسید ۹ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
В ТЕЧЕНИИ КАКОГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЕлена Герасименко پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕПАТИТ С ЛЕЧЕНИЕ СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ
بی پاسخАриша Морозова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ГЕПАТИТА С ДО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
بی پاسخЮля Пупкина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخТаня Фетисова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧКИ КАК ИХ ГОТОВИТЬ И СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ
بی پاسخВалентина Левина پرسید ۹ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМОДИАЛИЗ ПОЧЕК СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ
بی پاسخАлсу Панова پرسید ۹ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخЮля Палкина پرسید ۹ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПОЧЕК
بی پاسخИрина Шубина پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК
بی پاسخЕлена Андреева پرسید ۹ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОЧКИ ПОСЛЕ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخИришка Смирнова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПРОСТАТЫ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
بی پاسخВалентина Карпова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها