سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: боли
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КУДА ИРРАДИИРУЮТ БОЛИ В ПОЧКЕ
بی پاسخРезеда Вахрушева پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТАБЛЕТКИ ПОМОГАЮЩИЕ ОТ БОЛИ В ПОЧКАХ
بی پاسخМарина Павлова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИЛЬНЫЕ БОЛИ В ПОЧКАХ ОТДАЮЩИЕ В ПАХ
بی پاسخЕлизавета Карпова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ БОЛИ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлёна Пономарева پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ БЫТЬ
بی پاسخОлеся Розанова پرسید ۸ ماه پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ПО УТРАМ БОЛИ В ПОЧКАХ
بی پاسخАнастасия Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К ЧЕМУ ПРОВОДИТ БОЛИ В ПОЧКАХ
بی پاسخАнна Володина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ОБЛАСТИ ПОЧЕК И ПРИ ВДОХЕ
بی پاسخНаташа Рогова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ПОЧКАХ КАКИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ МОЖНО
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ПОСТОЯННЫЕ БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ ГДЕ ПОЧКА
بی پاسخНастюшка Лосева پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ КОГДА МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
بی پاسخЮля Зотова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ БОЛИ ПОЧЕК В СПИНЕ ОБЛАСТИ У МУЖЧИН
بی پاسخМаша Чернова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ОБЛАСТИ ПРАВОЙ ПОЧКИ В СПИНЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخЮлия Константинова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В МОЧЕ И БОЛИ В КОНЦЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПРИЧИНЫ
بی پاسخЛариса Новикова پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИЛЬНЫЕ БОЛИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ В РАЙОНЕ ПОЧЕК
بی پاسخМария Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها