سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: биопсии
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ПОСЛЕ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМарина Бушуева پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ ПРИ БИОПСИИ ПОЧЕК
بی پاسخВиктория Гончарова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРОСТАТЫ КРОВЬ ПОСЛЕ БИОПСИИ
بی پاسخМария Веселова پرسید ۲ سال پیش
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОШИБКА БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخАся Степанова پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ СТОИМОСТЬ
بی پاسخАнастасия Фёдорова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخИрина Лукина پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЕлена Козлова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИГЛЫ ДЛЯ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КУПИТЬ
بی پاسخАнастасия Некрасова پرسید ۲ سال پیش
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ПОСЛЕ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخОля Смирнова پرسید ۲ سال پیش
۱۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخСветлана Самсонова پرسید ۲ سال پیش
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها