سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пиелонефрите
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БЫТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخКсения Шубина پرسید ۱ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БОЛИТ В ПАХУ
بی پاسخЛара Шевченко پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАГНЕЗИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЕкатерина Долгова پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОЧЕК ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКсения Бирюкова پرسید ۱ سال پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ МОЖНО ПРИНИМАТЬ
بی پاسخЛюдмила Галкина پرسید ۱ سال پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИВИВКИ ПРОТИВОПОКАЗАННЫЕ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКатерина Журавлева پرسید ۱ سال پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ БЛЮД ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخЛилия Алексеева پرسید ۱ سال پیش
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЕСТЬ ЛИМОН ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЛенара Романова پرسید ۱ سال پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۱ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНТИБИОТИКИ ПЬЮТ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخНастена Сабирова پرسید ۱ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ФОРУМ
بی پاسخМария Галкина پرسید ۱ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВИДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЛиза Челябинск پرسید ۱ سال پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТАБЛЕТКИ НА ЦЕФАЛОСПОРИНЫ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخАнна Шишкова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها