سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: песок
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕСОК В ПОЧКАХ ТЕПЛАЯ ВАННА
بی پاسخСоня Яковлева پرسید ۱ سال پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК И КАКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ ВЫВЕСТИ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخМарина Макарова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК КАК ДОЛГО
بی پاسخЕлена Борисова پرسید ۱ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ КАК ДОЛГО ОТХОДИТ
بی پاسخСветлана Нескажу پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ЕСЛИ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخТанюха Пахомова پرسید ۱ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК И МЕЛКИЕ КАМНИ В ПОЧКАХ КАК ВЫВЕСТИ
بی پاسخЛена Сидорова پرسید ۱ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ СИМПТОМЫ УЗИ
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخАнастасия Осипова پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН ВЫГОНЯЕТ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخСветлана Григорян پرسید ۱ سال پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО БЫВАЮТ КАМНИ И ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخЮлия Котова پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ ЛЕЧЕНИЕ КАНЕФРОН ОТЗЫВЫ
بی پاسخАнна Науменко پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК ПОКАЖЕТ КАМНИ ИЛИ ПЕСОК
بی پاسخВиктория Симонова پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ
بی پاسخАлиночка Сафина پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها