سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: контрастом
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕТАСТАЗЫ ПЕЧЕНИ НА КТ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخАнна Буюклян پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД КТ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЕкатерина Филимонова پرسید ۱ سال پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ ПОЧЕК В КОЛОМНЕ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخМария Иванова پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕНТГЕН ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ
بی پاسخИрина Анисимова پرسید ۱ سال پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ
بی پاسخЗоя Суркова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ГОТОВИТЬСЯ К УЗИ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخАлина Ибрагимова پرسید ۱ سال پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧЕК В ПОДОЛЬСКЕ
بی پاسخМарина Черкасова پرسید ۱ سال پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРАВИЛА КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧКИ
بی پاسخСветлана Яковлева پرسید ۱ سال پیش • 
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
بی پاسخКатерина Новикова پرسید ۱ سال پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД РЕНТГЕНОМ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЮлия Горбунова پرسید ۱ سال پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ НА КТ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЮлия Моисеева پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها