سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: кишки
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Баранова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ С МЕТОСТАЗАМ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخСвета Моисеева پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخНадежда Харченко پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧИСТКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПЕРЕД УЗИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЮля Кожевникова پرسید ۶ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПИЛЛОМА ПРЯМОЙ КИШКИ ФОРУМ
بی پاسخАлёнка Петренко پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
بی پاسخМарина Виноградова پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫПАДЕНИЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ ИЛИ ПРЯМОЙ КИШКИ
بی پاسخСветлана Коновалова پرسید ۶ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕД ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخИрина Макеева پرسید ۶ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИ ГАСТРИТЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخКсения Фролова پرسید ۶ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ У КОГО ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخМарина Комарова پرسید ۶ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها