سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: двенадцатиперстной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخНадежда Харченко پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕД ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخИрина Макеева پرسید ۶ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИ ГАСТРИТЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخКсения Фролова پرسید ۶ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ ПРИ ГАСТРИТЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
بی پاسخЕлена Ситдикова پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ У КОГО ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخМарина Комарова پرسید ۶ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАСЛА ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
بی پاسخАлена Фролова پرسید ۶ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ РЕМИССИИ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخАнечка Колесникова پرسید ۶ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВА
بی پاسخЮля Бугакова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦИДИВ ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخЯна Власова پرسید ۶ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
بی پاسخЮлия Пономарева پرسید ۶ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها