سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Боль
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛЬ СПИНЫ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخЮлия Никитина پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СУСТАВНАЯ БОЛЬ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخАнастасия Елизарова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В СЕРДЦЕ ПРИ КЛИМАКСЕ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЛюдмила Прекрасная پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ КЛИМАКСЕ ТОШНОТА И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ КЛИМАКСЕ И СЛАБОСТЬ
بی پاسخЮля Артюхова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛИМАКС И БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА И ПОЯСНИЦЕ
بی پاسخТаня Климова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ КЛИМАКСЕ ПРИЧИНЫ
بی پاسخЕлена Круглова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ ПРИЧИНЫ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخЛеночка Цветкова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ СЗАДИ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Власова پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخКсюша Сафронова پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ПОЧКИ ТЯНУЩАЯ БОЛЬ
بی پاسخВалюша Прохорова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОТЛИЧИТЬ БОЛЬ ПОЧЕК ОТ СПИНЫ
بی پاسخЛеночка Токарева پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПОЧКАХ КАК УБРАТЬ
بی پاسخВиолетта Орлова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ ПОД РЕБРАМИ ПРИ НЕФРОПТОЗЕ
بی پاسخНадюшка Щербакова پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЗИ В ПАХУ И БОЛЬ ПОЧЕК
بی پاسخИрина Науменко پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها