سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: биопсии
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ПОСЛЕ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМарина Бушуева پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ ПРИ БИОПСИИ ПОЧЕК
بی پاسخВиктория Гончарова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРОСТАТЫ КРОВЬ ПОСЛЕ БИОПСИИ
بی پاسخМария Веселова پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОШИБКА БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخАся Степанова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ СТОИМОСТЬ
بی پاسخАнастасия Фёдорова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخИрина Лукина پرسید ۱۲ ماه پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЕлена Козлова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИГЛЫ ДЛЯ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КУПИТЬ
بی پاسخАнастасия Некрасова پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ПОСЛЕ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخОля Смирнова پرسید ۱۲ ماه پیش
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخСветлана Самсонова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها